WebQuest

WebQuest

„Kto mi to zrobił? – Sylwetki sławnych matematyków”

 

 1. Wprowadzenie

Często narzekacie, że musicie uczyć się wielu trudnych zagadnień matematycznych. Czy zastanawialiście się, kto jest autorem twierdzeń, wzorów i definicji, którymi posługujemy się na lekcjach? Kto za tym stoi? Komu „zawdzięczamy” szkolne treści matematyczne?

 

 1. Zadanie

Waszym zadaniem będzie zebranie informacji o autorach treści matematycznych, przekazywanych w szkole. Nie chodzi oczywiście o autorów podręczników, ale o sławnych matematyków, którzy są twórcami pojęć, wzorów czy twierdzeń, z którymi spotykacie się na lekcjach matematyki.

Wasza praca będzie zadaniem zespołowym. Podzielcie się na sześć 4-5 osobowych zespołów. Listę członków danej grupy przedstawcie nauczycielowi. Spośród członków zespołu wybierzcie swojego lidera – koordynatora pracy.

Na wykonanie zadania i przygotowanie się do zaprezentowania efektów Waszej pracy macie miesiąc.

 

 1. Proces

Oto zadanie dla każdej z grup:

 • odszukajcie informacje o sławnych matematykach – autorach treści szkolnych
 • wybierzcie jednego, który Was najbardziej zainteresował. Postarajcie się w uzgodnieniu z pozostałymi grupami wybrać różnych matematyków (rola koordynatora!), jeśli nie będzie możliwy kompromis, grupy przygotują prezentację tej samej postaci. Należy jednak pamiętać, że wówczas łatwiej jest porównać efekty pracy.
 • przygotujcie ciekawe fakty z życia wybranego przez grupę matematyka. Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: jakich treści jego autorstwa uczymy się w szkole i na jakim poziomie (w której klasie?), co go skłoniło do zgłębiania danego zagadnienia, jakie są jego osiągnięcia w danej dziedzinie, do czego zostały wykorzystane?
 • przygotujcie się do prezentacji w klasie w formie elektronicznej (prezentacja, film, strona internetowa), papierowej (plakat, opowiadanie) lub innej, wybranej przez grupę.
 • spróbujcie uzasadnić swój wybór.

 

 1. Źródła

Przy gromadzeniu materiałów możecie skorzystać z następujących linków:

http://matematyka-gim.neostrada.pl/zawartosc/matematycy.html

http://www.wykop.pl/ramka/667109/poczet-matematykow/

http://www.impossible-technologies.eu/wielmat.php

http://www.maturzysta.info/poczet.html

http://www.matematyka.wroc.pl/doniesienia/matematycy-w-klaserze-0

http://www.famous-mathematicians.com/

http://gwo.pl/strony/289/seo_link:podstawa-programowa-nauczania-matematyki

 

 1. Ewaluacja

Wasza praca zostanie oceniona wg następujących kryteriów:

Zadanie Poziom początkujący Poziom rozwinięty Poziom zaawansowany
Korzystanie ze źródeł Wykorzystanie jednego lub dwóch źródeł informacji Wykorzystanie kilku (do pięciu) źródeł informacji, pochodzących głównie z Internetu. Wykorzystanie źródeł zarówno internetowych jak i tradycyjnych, duża ich liczba i różnorodność.
Dobór prezentowanych treści Przedstawienie „suchych” faktów z życia wybranego matematyka, omówienie jego osiągnięć bez zrozumienia Omówienie zagadnień związanych z życiem matematyka, zgłębianym przez niego zagadnieniem matematycznym, odpowiedzi na większość pytań, zawartych w zadaniu Wyczerpujące omówienie tematu: przedstawienie wybranej postaci, jej osiągnięć, odpowiedzi na wszystkie pytania, zawarte w WebQuest’cie, uzasadnienie wyboru.
Umiejętność pracy w grupie Brak zaangażowania ze strony wszystkich członków grupy, nieumiejętny podział zadań. Zaangażowanie większości członków grupy, Dobra organizacja, podział ról i pracy w zależności od zainteresowań i zdolności, zaangażowanie wszystkich członków grupy.
Sposób prezentacji Prezentacja w jednej formie, przy użyciu techniki „kopiuj-wklej”, z niewielkim wkładem własnym. Mała przejrzystość i niezrozumienie prezentowanych zagadnień. Wykorzystanie dwóch-trzech form prezentacji (w tym co najmniej jedna elektroniczna), przy widocznym nakładzie pracy własnej, umiejętność odpowiedzi na zadawane pytania Wysoka różnorodność form prezentacji, duży wkład pracy własnej,

wszystko zostało perfekcyjnie zaplanowane i wykonane słuchacze zdobywają dodatkową wiedzę i są oczarowani materiałami

 

Poziom początkujący odpowiada ocenie dostatecznej, rozwinięty – ocenie dobrej, a zaawansowany – bardzo dobrej.

Zostaniecie ocenieni w każdym zadaniu, a średnia otrzymanych ocen będzie oceną, jaka otrzymacie za realizację WebQuestu.

 

 1. Podsumowanie

Opracowanie danego tematu z pewnością wyjaśni kilka zagadnień matematycznych. Być może zrozumiecie co kierowało „wielkimi umysłami”, jak udało im się dokonać swoich odkryć.

Mam nadzieję, że przygotowany przez Was temat wzbudzi Wasze zainteresowanie i zaowocuje samodzielnym poszukiwaniem odpowiedzi na nowe pytania.