Misja Naszego Liceum - Poznajmy się

Misja Niepublicznego Liceum Ogólnokształcącego

Niepubliczne liceum ogolnoksztalcace misja

Statut niepublicznego liceum ogólnokształcącego

Szkoła działa na podstawie statutu wydanego przez Ministra Edukacji i Nauki RP. Statut określa także prawa i obowiązki uczniów, rodziców i szkoły. Statut składa się z dwóch części: części ogólnej i części dotyczącej szkół niepublicznych. Odpowiedni fragment Statutu brzmi następująco:

"Art. 603. Liceum jest placówką publiczną, która podejmuje kształcenie uczniów w zakresie programu ogólnokształcącego.

Program kształcenia ogólnego w liceum obejmuje:

  • Podstawowe wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania podstawowych czynności w życiu indywidualnym, rodzinnym i społecznym.
  • Wiedza i umiejętności niezbędne do wykonywania wybranego przez ucznia zawodu.
  • Ogólna wiedza i umiejętności niezbędne dla społeczeństwa i gospodarki narodowej.
  • Ogólna wiedza i umiejętności niezbędne dla człowieka wykształconego oraz dla dalszego istnienia i rozwoju jednostki i społeczeństwa.

Uczniowie powinni być kształceni w celu stania się użytecznymi członkami społeczeństwa. Edukacja jest prawem jednostki.

Nauczyciele są sługami publicznymi i powinni być odpowiedzialni za jakość edukacji.
Artykuł 604. Podstawą działalności szkoły są określone w ustawie cele kształcenia ogólnego oraz przestrzeganie określonych w ustawie standardów kształcenia.
Treści kształcenia ogólnego określa szkolny plan organizacyjny.

Art. 605. Statut ma zastosowanie wyłącznie do liceów ogólnokształcących. Licea ogólnokształcące mogą być publiczne lub niepubliczne.

Art. 606. Statut obowiązuje wszystkie osoby przebywające w Polsce w chwili jego wejścia w życie.

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej.

Misją Liceum jest rozwój intelektualny każdego z uczniów

Rozwój intelektualny każdego ucznia jest głównym celem szkoły średniej. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie programu, który ułatwi ten rozwój. Aby osiągnąć ten cel, liceum powinno oferować wszechstronny program edukacyjny, który zapewni wszystkim uczniom zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w szkole policealnej i (lub) technicznej, wejścia na rynek pracy i/lub przygotowania do życia po ukończeniu szkoły średniej.

Należy pamiętać, że rozwój intelektualny każdego ucznia jest procesem trwającym całe życie. Dlatego szkoły średnie powinny stwarzać uczniom możliwości ciągłego rozwijania swoich umiejętności i cech intelektualnych.

Rozwijanie wiedzy ekonomiczno-społecznej u młodzieży w liceum ogólnokształcącym

Aby przygotować uczniów do podjęcia pracy i/lub dalszej edukacji, szkoła średnia musi przekazywać im wiedzę ekonomiczną i społeczną. Wiedza ekonomiczna to badanie i analiza tego, w jaki sposób ludzie wytwarzają dobra i usługi, by zaspokoić ludzkie potrzeby i pragnienia.

Dzięki niej uczniowie nabywają umiejętności niezbędne do funkcjonowania w konkurencyjnej gospodarce. Ponadto wiedza ekonomiczna uczy uczniów, jak podejmować rozsądne decyzje ekonomiczne i unikać nieprzewidzianych problemów finansowych.

Wiedza o społeczeństwie to nauka o tym, jak ludzie funkcjonują w społecznościach i kulturach. Uczy ona uczniów wartości i zwyczajów różnych społeczeństw, a tym samym umożliwia im funkcjonowanie w społeczeństwie.

Program dydaktyczno-wychowawczy liceum ogólnokształcącego

Uczniowie powinni kończyć szkołę średnią z umiejętnościami i wiedzą, których potrzebują, by odnieść sukces na studiach lub w pracy zawodowej. Choć wykształcenie średnie jest cennym osiągnięciem, uczniowie muszą być przygotowani do życia po ukończeniu szkoły średniej. W związku z tym rozwój intelektualny każdego ucznia jest głównym celem szkoły średniej. Obowiązkiem szkoły jest zapewnienie programu, który ułatwi ten rozwój.

Aby osiągnąć ten cel, szkoła średnia powinna oferować wszechstronny program edukacyjny, który zapewni wszystkim uczniom zdobycie umiejętności i wiedzy potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w szkole policealnej i (lub) technicznej, wejścia na rynek pracy i/lub przygotowania do życia po ukończeniu szkoły średniej.

Zajęcia dydaktyczne mają na celu zapewnienie uczniom gruntownego zrozumienia przedmiotów nauczanych w szkole średniej. Program edukacyjny w liceum ogólnokształcącym ma na celu przekazanie uczniom umiejętności i wiedzy niezbędnych do osiągnięcia sukcesu w szkolnictwie policealnym i (lub) technicznym i/lub przygotowania do życia po ukończeniu szkoły średniej.

Program edukacyjny w liceum ogólnokształcącym powinien obejmować następujące przedmioty: angielski, matematyka, geografia, rząd i ekonomia, biologia, fizyka, chemia, wiedza o społeczeństwie, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne, zdrowie i bibliotekoznawstwo.

Loading...